IMG_9729_result

Sản phẩm này được thiết kế bánh xe để di chuyển dễ dàng