Ngoài thịt, các loại bột, rau củ quả, là các nguyên liệu cần thiết

Ngoài thịt, các loại bột, rau củ quả, là các nguyên liệu cần thiết

Ngoài thịt, các loại bột, rau củ quả, là các nguyên liệu cần thiết