Ở Việt Nam, làm cây thịt Doner kebab người ta sử dụng thịt heo nạc vai

Ở Việt Nam, làm cây thịt Doner kebab người ta sử dụng thịt heo nạc vai

Ở Việt Nam, làm cây thịt Doner kebab người ta sử dụng thịt heo nạc vai